> Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

gif power_off

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Maru για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα για 1 δευτερόλεπτο πριν σβήσει και απενεργοποιείται η τροφοδοσία ρεύματος.

Αν η ενδεικτική λυχνία έχει σβήσει εντελώς, έχει απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

Αν δεν συνδεθεί συσκευή BLUETOOTH για περίπου 5 λεπτά, το Σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μόνο του.