> Άλλα > Άδεια

Άδεια

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την JVCKENWOOD Corporation (JVC) γίνεται κατόπιν αδείας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.