> Σύνδεση > Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

Επανασύνδεση (Ενεργοποίηση)

1Ελέγξτε αν έχει απενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία.

connecting 1 OFF

2Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Maru στο Σύστημα μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία με μπλε χρώμα για 1 δευτερόλεπτο.

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας αφού ανάψει με μπλε χρώμα η ενδεικτική λυχνία του Συστήματος.

gif power_on

Το Σύστημα στη συνέχεια επιχειρεί αυτόματα να επανασυνδεθεί με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως. Εάν έχει γίνει η σύνδεση, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Όταν η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, η σύνδεση ανάμεσα στο Σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH δεν έχει επιτευχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε το Σύστημα στη συσκευή BLUETOOTH που πρόκειται να συνδέσετε.

Όταν το Maru πατιέται για περίπου 5 δευτερόλεπτα ενώ η τροφοδοσία ρεύματος είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα εναλλάξ, και το Σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε αυτό το Σύστημα στη συσκευή BLUETOOTH για δημιουργία σύνδεσης.