> Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα

Ενέργεια

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη

Μην αφήσετε το κουμπί Maru έως ότου η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Κατά τη ζεύξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1 m από τα ακουστικά σας.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH και ενεργοποιήστε τη ζεύξη.

Διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης στη λίστα συσκευών BLUETOOTH και εκτελέστε ξανά ζεύξη.

Ανατρέξτε στη σελίδα σύνδεσης. Σύνδεση

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης

Ενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε τη μονάδα αυτή από τη λίστα συσκευών BLUETOOTH.

Μετά τη σύνδεση με αυτήν τη μονάδα, η συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH δεν λειτουργεί αμέσως

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH, ακόμη κι όταν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα μετά τη σύνδεση με αυτήν τη μονάδα, η συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να μην λειτουργήσει αμέσως λόγω της χρονικής υστέρησης στη λειτουργία με σύνδεση. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά την έναρξη λειτουργίας.

Η ένταση ήχου είναι χαμηλή ή ο ήχος είναι δυσάρεστος

Αυξήστε την ένταση ήχου σε αυτήν τη μονάδα ή στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Βάλτε τα ακουστικά πιο σταθερά.

Αλλάξτε το μέγεθος των ενδώτιων ακουστικών. τη λειτουργία ήχου

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος

Ρυθμίστε την ένταση στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμόρφωση, κι έπειτα προσαρμόστε την ένταση ήχου σε αυτήν τη μονάδα.

Επαναφορτίστε τη μονάδα. Φόρτιση σε εξέλιξη

Ο ήχος είναι ασταθής και υπάρχει θόρυβος

Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH σε θέση και κατεύθυνση όπου η επικοινωνία να είναι σταθερή.

Προσπαθήστε να μειώσετε τον αριθμό των εφαρμογών σε ισχύ στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Φορτίστε τη μονάδα. Φόρτιση σε εξέλιξη

Το Σύστημα δεν λειτουργεί σωστά

Επαναφορτίστε το σύστημα και ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

Φορτίστε τη μονάδα. Φόρτιση σε εξέλιξη

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση (θήκη φόρτισης)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο εντελώς μέσα στην υποδοχή.

Φορτίστε εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης.