> Φόρτιση σε εξέλιξη

Φόρτιση σε εξέλιξη

Κατά τη φόρτιση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα USB σε AC με έξοδο ισχύος DC 5 V για να αποφύγετε τυχόν βλάβη ή τη δημιουργία μη φυσιολογικής θερμοκρασίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση του Συστήματος.

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης, συνδέστε το Σύστημα με έναν προσαρμογέα μετατροπής USB ο οποίος διατίθεται στο εμπόριο ή με έναν υπολογιστή, όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

1Ανοίξτε το κάλυμμα.

charging 1 EC20

2Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος USB στην πρίζα ρεύματος για να ξεκινήσει η φόρτιση.

charging 2 No-PC charge EC20 + Charge 2 Dongle 1st-V

ΤΥΠΟΣ 5 V

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα και ξεκινά η φόρτιση.

Ο χρόνος φόρτισης είναι Περίπου 2,5 ώρες. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.

gif charging_EC20

Η λειτουργία δεν είναι δυνατή κατά τη φόρτιση.

Το Σύστημα δεν μπορεί να φορτιστεί όταν η λειτουργία προστασίας θερμοκρασίας είναι σε ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε τη φόρτιση εντός του εύρους θερμοκρασίας χρήσης (5 °C έως 40 °C).