> Σύνδεση > Σύζευξη

Σύζευξη

1Ελέγξτε αν έχει απενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία.

connecting 1 OFF

2Πατήστε παρατεταμένα το Maru μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει επανειλημμένα με κόκκινο και μπλε χρώμα γρήγορα και εναλλάξ.

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας αφού επιβεβαιωθεί ότι η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει επανειλημμένα με κόκκινο και μπλε χρώμα γρήγορα και εναλλάξ.

gif_connecting

Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει γρήγορα και εναλλάξ με κόκκινο και μπλε χρώμα (αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για παράδειγμα), ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, και στη συνέχεια πατήστε ξανά παρατεταμένα το Maru.

3Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής BLUETOOTH.

connecting 2 New

4Επιλέξτε “JVC HA-FX9BT„ από τη λίστα συσκευών.

connecting 3 Cap + Device List

JVC HA-FX9BT

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα όταν ολοκληρωθεί μια σύνδεση.

gif BLUETOOTH

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζεύξης, η συσκευή BLUETOOTH μπορεί να απαιτεί την εισαγωγή κωδικού PIN. Σε αυτήν την περίπτωση, εισαγάγετε το “0000„ ως κωδικό PIN για το Σύστημα.

Εάν η σύνδεση (ζεύξη) δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 5 λεπτών αφότου αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία, το Σύστημα απενεργοποιείται μόνο του.