> Savienošana > No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

No jauna izveidot savienojumu (strāvas padeve ieslēgta)

1Pārbaudiet, vai ir izslēgta strāvas padeve.

2Kad BLUETOOTH ierīcei ir aktivizēta BLUETOOTH funkcija, nospiediet sistēmai Maru2 pogu uz apmēram 3 sekundēm.

Indikators uz 1 sekundi iedegas zilā krāsā, un tiek ieslēgta strāvas padeve. Sistēma automātiski mēģina no jauna izveidot savienojumu ar iepriekš izmantoto BLUETOOTH ierīci. Ja ir izveidots savienojums, indikators turpina lēni mirgot zilā krāsā.

Ja indikators lēni mirgo sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka savienojums starp sistēmu un BLUETOOTH ierīci nav izveidots. Šādā gadījumā, lai izveidotu savienojumu, BLUETOOTH ierīcē atlasiet sistēmu.

Ja, esot izslēgtai strāvas padevei, nospiedīsiet Maru2 pogu uz apmēram 5 sekundēm, indikators sāks pārmaiņus mirgot sarkanā un zilā krāsā, un sistēma pāries pārošanas režīmā. Šādā gadījumā izslēdziet strāvas padevi sistēmai un pēc tam nospiediet Maru2 pogu uz apmēram 3 sekundēm, lai atkal ieslēgtu strāvas padevi.