Používateľská príručka

BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ

HA-S60BT

Prečítajte si

PRÁVNE INFORMÁCIE

Vážený zákazník,

Tento prístroj je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami, ktoré sa týkajú rádií a RoHS.
Zástupca spoločnosti JVC KENWOOD Corporation pre Európu je:
JVCKENWOOD Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, NEMECKO

Informácie o likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení a batérií (platné pre krajiny, ktoré prijali samostatné systémy na zber odpadov)

Produkty a batérie označené symbolom (preškrtnutá odpadová nádoba) sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Tento produkt obsahuje nabíjateľnú batériu. V prípade likvidácie kontaktujte autorizovaného predajcu JVC.

Len Európska únia

Kópiu Vyhlásenia o súlade pri zohľadnení smernice RE 2014/53/EÚ si možno stiahnuť z nasledujúcich webových stránok (http://www.jvc.co.jp/ecdoc/).

JVC týmto vyhlasuje, že tento systém [HA-S60BT] je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

SAFETY INSTRUCTIONS (for UK)

Výrobca

JVCKENWOOD Corporation
3-12,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

VÝSTRAHA

Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas pri vysokej hlasitosti.

Nepočúvajte pri vysokej hlasitosti počas dlhšieho časového obdobia. Nepoužívajte počas jazdy alebo bicyklovania.

Ak používate slúchadlá vonku, dávajte pozor na okolitú premávku. V opačnom prípade hrozí riziko nehody.

Tento produkt so vstavanou batériou nesmie byť vystavený zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú batériu, ktorá nie je vymeniteľná. Ak používateľ vymení batériu, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nevymieňajte.

UPOZORNENIE

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a pod.

Neodstraňujte skrutky, kryt ani skrinku.

Toto zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.

Slúchadlá nerozoberajte a ani neupravujte.

Zabráňte preniknutiu horľavých predmetov, predmetov obsahujúcich vodu či kovových predmetov do slúchadiel.

Pre vašu bezpečnosť...

V prostredí so suchým vzduchom (napr. v zime) môžete pri používaní slúchadiel pocítiť statický šok.

Ak počas používania slúchadiel pocítite nevoľnosť, okamžite prestaňte s ich používaním.

Dávajte pozor, aby sa vám pri nastavovaní posúvača na slúchadlovom páse (nastavovač) nezachytili do neho vlasy alebo iné predmety.

Slúchadlá nepoužívajte...

na miestach vystavených nadmernej vlhkosti alebo prachu

na miestach vystavených mimoriadne vysokým (nad 40 °C alebo 104 °F) alebo nízkym (pod 5 °C alebo 41 °F) teplotám

Slúchadlá NENECHÁVAJTE...

vystavené priamemu slnečnému žiareniu

v blízkosti ohrievača

Ak chcete chrániť slúchadlá...

nedovoľte, aby sa namočili

netraste nimi a nedovoľte, aby vám spadli na tvrdé predmety

Varovania týkajúce sa použitia

Kvôli charakteristike materiálu sa vankúšiky ušných dielcov opotrebujú skôr ako ostatné časti aj pri bežnom používaní alebo pri normálnom skladovaní.

Pri výmene vankúšikov ušných dielcov sa obráťte na predajcu, od ktorého ste kúpili slúchadlá.


Európska záruka

Informácie o európskej záruke nájdete na nasledujúcich stránkach.