> Vypnutie

Vypnutie

Podržte tlačidlo Icon Multi button približne na 3 sekundy.

Indikátor zasvieti načerveno 1 sekundu predtým, ako sa vypne a ako sa vypne napájanie.

Keď indikátor úplne zhasne, napájanie je vypnuté.

Ak sa po dobu 5 minút nepripojí žiadne zariadenie BLUETOOTH, systém sa automaticky vypne.