> Riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém

Postup

Nedá sa spárovať

Tlačidlo Icon Multi button neuvoľnite, kým indikátor nezačne striedavo blikať červenou a modrou farbou.

Pri párovaní skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH vo vzdialenosti do 1 m od vašich slúchadiel.

Zapnite zariadenie BLUETOOTH a aktivujte jeho funkciu Bluetooth.

Nedá sa pripojiť

Pri pripájaní skontrolujte, či je BLUETOOTH zariadenie vo vzdialenosti do 1 m od vašich slúchadiel.

Zapnite zariadenie BLUETOOTH a aktivujte jeho funkciu Bluetooth.

Odstráňte informácie o párovaní v zozname zariadení BLUETOOTH a znova vykonajte párovanie.

Indikátor bliká červenou farbou a pripojenie sa nedá dokončiť

Zapnite zariadenie BLUETOOTH, aktivujte jeho funkciu Bluetooth a vyberte túto jednotku zo zoznamu zariadení BLUETOOTH.

Po pripojení k tejto jednotke zariadenie BLUETOOTH nefunguje okamžite

V závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH, aj keď sa po pripojení k tejto jednotke indikátor zmení na modrú, zariadenie BLUETOOTH nemusí ihneď fungovať kvôli časovému oneskoreniu spojenia. Počkajte niekoľko sekúnd a skúste znova.

Hlasitosť je nízka alebo je zvuk nepríjemný

Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH.

Zvuk je skreslený

Nastavte hlasitosť pripojeného zariadenia BLUETOOTH tak, aby nedošlo k skresleniu.

Znova nabite jednotku.Nabíjanie

Zvuk je rozrušený a je tam šum

Zmeňte polohu pripojeného zariadenia BLUETOOTH do polohy a smeru, kde je komunikácia stabilná.

Pokúste sa znížiť počet aplikácií spustených na pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Nabite toto zariadenie.Nabíjanie

Systém nefunguje správne

Znova nabite systém a vypnite/zapnite napájanie.