> Pripojenie > Opätovné pripojenie (zapnutie)

Opätovné pripojenie (zapnutie)

1Skontrolujte, či je vypnuté napájanie.

2So zapnutou funkciou BLUETOOTH na zariadení BLUETOOTH podržte tlačidlo Icon Multi button na systéme približne na 3 sekundy.

Po rozsvietení modrého indikátora uvoľnite prst. Napájanie sa zapne a systém sa následne automaticky pokúsi znovu pripojiť na zariadenie BLUETOOTH, ktoré sa používalo predtým. Ak sa vytvorí pripojenie, indikátor bude nepretržite pomaly blikať modrou farbou.

Ak indikátor pomaly bliká načerveno, pripojenie medzi systémom a BLUETOOTH zariadením sa nevytvorilo. V takom prípade vyberte systém na BLUETOOTH zariadení, ktoré chcete pripojiť.

Ak počas vypnutia napájania podržíte tlačidlo Icon Multi button približne na 5 sekúnd, indikátor bude blikať striedavo v červenej a modrej farbe a systém prejde do režimu párovania. V takomto prípade vypnite napájanie systému a podržte stlačené tlačidlo Icon Multi button približne na 3 sekundy, aby ste opäť zapli napájanie.