> Pripojenie > Párovanie

Párovanie

1Skontrolujte, či je vypnuté napájanie.

2V závislosti od stavu pripojenia vykonajte jednu z nasledujúcich operácií.

Pri prvom pripojení

Podržte tlačidlo Icon Multi button na 3 sekundy, kým nebliká indikátor striedavo v červenej a modrej farbe.

Ak majú byť pripojené 2 alebo viac zariadení BLUETOOTH

Podržte tlačidlo Icon Multi button na 5 sekúnd, kým nebliká indikátor striedavo v červenej a modrej farbe.

3Zapnite funkciu Bluetooth zariadenia BLUETOOTH.

4Zo zoznamu zariadení vyberte „JVC HA-S60BT“.

Indikátor bliká pomaly modro, keď sa spojenie ukončí.

Počas párovania si zariadenie BLUETOOTH môže vyžiadať zadanie kódu PIN. V takom prípade ako kód PIN systému zadajte „0000“.

Ak spojenie (párovanie) nie je dokončené do 5 minút od začiatku blikania, systém sa automaticky vypne.