> Vid problem > Initiera

Initiera

Om inget ljud hörs från ena sidan av hörlurarna eller hörlurarna inte kan anslutas till din BLUETOOTH-enhet kanske problemet kan lösas genom att initiera hörlurarna.

Information om alla ihopparade enheter kommer att raderas (initieras). Utför ihopparning igen från start.

Börja med att radera registreringsinformationen för systemet från BLUETOOTH-inställningen på BLUETOOTH-enheten.

Ladda först laddningsasken.

Ta ut hörlurarna en gång om de har satts i laddningsasken.

Följ stegen nedan för att initiera inställningarna för både hörlur L och R.

Börja med att initiera hörlur L.

1Sätt i hörlur L i laddningsasken.

charging_1_L_NP50T

Indikatorn på laddningsasken tänds efter några sekunder.

charging_2_L_NP50T

2När indikatorn på hörlur L tänds, ska du hålla ett finger på L-touchsensorområde i ca 10 sekunder.

Initializing_L_NP50T + Initializing_L_NP50T

Touchsensorområde

Släpp fingret när L-indikatorn blinkar snabbt.

Börja om från steg 1 om indikatorn inte blinkar.

3Medan indikatorn blinkar initieras inställningarna genom att trycka på touchsensorområde två gånger.

Indikatorn slutar blinka efter 5 sekunder. Tryck två gånger på touchsensorn medan den blinkar.

När initieringen är slutförd blinkar L-indikatorn två gånger.

Börja om från steg 1 om initieringen misslyckas.

BT_Earphone_CAUTION_Blank_Line

Initiera sedan hörlur R.

4Sätt i hörlur R i laddningsasken.

charging_1_R_NP50T

Indikatorn på laddningsasken tänds efter några sekunder.

5När indikatorn på hörlur R tänds, ska du hålla ett finger på R-touchsensorområde i ca 10 sekunder.

Initializing_R_NP50T + Initializing_R_NP50T

Touchsensorområde

Släpp fingret när R-indikatorn blinkar snabbt.

Börja om från steg 4 om indikatorn inte blinkar.

6Medan indikatorn blinkar initieras inställningarna genom att trycka på touchsensorområde två gånger.

Indikatorn slutar blinka efter 5 sekunder. Tryck två gånger på touchsensorn medan den blinkar.

När initieringen är slutförd blinkar R-indikatorn två gånger.

Börja om från steg 1 om initieringen misslyckas.

BT_Earphone_CAUTION_Blank_Line

Anslut till sist hörlur L med hörlur R.

7Ta ut både hörlur L (vänster) och hörlur R (höger) hörlur och placera dem sida vid sida.

take_out_NP50T

Var försiktig så att du inte vidrör touchsensorområde när du tar ut dem.

Case_button_NP50T + Case_button_NP50T

Touchsensorområde

  1. När hörlurarna tas ut blinkar L- och R-indikatorerna och strömmen slås på automatiskt.

  2. När hörlurarna L och R är anslutna blinkar indikatorn på den ena sidan långsamt två gånger och upprepande.

  3. Efter en kort stund börjar indikatorn på den andra sidan att blinka snabbt och upprepande, och ett röstmeddelande som säger ”Pairing” hörs.

  4. connecting_0.3_2_NP50T

Initieringen är nu klar.

Information om alla parkopplade enheter har raderats. Parkoppla respektive Bluetooth-enheter (enhetsregistrering) igen. Para ihop första gången